Dane osobowe i adresowe

Do góry  Poprzednia  Następna

 

W celu poprawnego wypełnienia karty rejestracyjnej należy wprowadzić podstawowe dane osoby bezrobotnej/poszukującej pracy :

 

- nazwisko,

- imię pierwsze,

- imię drugie,

- rodzaj i nr dokumentu tożsamości,

- nr PESEL,

- płeć,

- imiona rodziców,

- stan cywilny,

- datę i miejsce urodzenia.

 

Jeśli osoba rejestrująca się jest cudzoziemcem powinna zaznaczyć pole <Jestem cudzoziemcem>.

Wymagane jest dodanie w formie załącznika skanu dowodu osobistego, lub innego dokumentu tożsamości (wymagane tylko w przypadku pełnej rejestracji z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP).

 

Na poniższym zrzucie pokazano przykładowe wypełnienie danych identyfikacyjnych.

 

RB_007

 

Wypełnienie części dotyczącej danych adresowych polega na:

- wybraniu z rozwijanej listy rodzaju adresu (dla adresu tymczasowego wymagane jest podanie daty końca meldunku),

- uzupełnieniu kodu pocztowego - po uzupełnieniu kodu pocztowego automatycznie zostaną wypełnione pola województwo, powiat, gmina, miejscowość,

- wskazaniu ulicy, nr budynku i opcjonalnie nr lokalu.

 

Jeśli istnieje więcej niż jeden rodzaj adresu (tymczasowy, stały, korespondencyjny) należy kolejny rodzaj dodać, wybierając przycisk "Dodaj kolejny adres".

Dla adresu tymczasowego wymagane jest załączenie zaświadczenia o meldunku czasowym (wymagane tylko w przypadku pełnej rejestracji z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP).

 

Na zrzucie poniżej przedstawiono przykładowo wypełnioną sekcję danych adresowych.

 

RB_008

 

W części dotyczącej rachunku bankowego należy podać jego numer, jeśli posiadamy konto bankowe.

Dla danych dotyczących Urzędu Skarbowego należy wybrać właściwy z listy rozwijanej.

W przypadku deklaracji objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym należy wskazać właściwy Oddział NFZ.

 

Na zrzucie poniżej przedstawiono przykładowe wypełnienie danych.

 

RB_008_1